Hívjon a +36 (70) 309-1597 telefonszámon · vagy írjon az info@yachtsman.hu címre.

Adatkezelés

GDPR

Adatkezelés

Adatkezelő

 • Az adatok kezelője:Kiss .Attila
 • A székhelye: 9700 Szombathely Tavasz u.8
 • Adószáma: 53546410-2-38
 • Telefonszám: +36 70 309-1597
 • Email cím: info@yachtsman.hu
 1. Általános fogalmak
  a) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);
  b) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);
  c) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
  d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  f) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
  g) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.További hivatkozott jogszabályok:
 • : a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • : a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
 • : a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • : a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény

 

 

 

 

III. Az adatkezelésünk:

Adatkezelés leírása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
HONLAP LÁTOGATÁSA a www.yachtsman.hu honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Társaság Google Analytics sütiket használ a látogatók preferenciáinak elemzésére, hogy a weboldal felhasználóbarát jellegét biztosítani tudja (pl. a weboldal és aloldalak látogatóinak száma, a látogatás időtartama, a lapok megtekintésének sorrendje, az eléréshez használt keresőszavak, a böngésző típusa, a számítógép földrajzi helye.) A weboldal látogatóiról a Társaság személyes adatokat nem gyűjt. A weboldalon használt sütik csak a látogató számítógépének anonim IP címét rögzítik, semmi olyan személyes adatot nem gyűjt, amely alapján egy személy azonosítható lenne. A társaság ezzel a tevékenységgel összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyes adatot. A társaság ezzel a tevékenységgel összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyes adatot. A társaság ezzel a tevékenységgel összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyes adatot.
AJÁNLAT-KÉRÉS A Társaság honlapján, személyesen, e-mailben vagy telefonon keresztül történő érdeklődés, vagy ajánlatkérés esetén a tervezett tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím vagy telefonszám. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint a tájékoztatás, ajánlat küldése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. Az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelmének időpontjáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig tart.
FOGLALÁS, FIZETÉS A Társaság honlapján, személyesen, e-mailben vagy telefonon keresztül történő foglalás, valamint fizetés kapcsán a Társaság az Szvt. 169. §-a szerinti bizonylat kiállításához szükséges személyazonosító adatokat, lakcímadatokat, kontaktinformációkat, valamint gépjármű rendszámát kezeli. Amennyiben a vendég harmadik országból származik, úgy jogszabály alapján további adatok rögzítésére is köteles a Társaság, ezek a következők:

 • személyazonosító adatok (születési név, születési hely és idő, nem, anyja születési neve, állampolgárság);
 • az úti okmány azonosító adatai;
 • a vízum/tartózkodási engedély száma és
 • a beutazás időpontja, helye. Az adatkezelés célja a vállalkozó és vendég közötti szerződés megkötése és teljesítése, a kapcsolattartás, számla kiállítása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.